مـا ماشیــن را آمــوزش مــی دهیــم
تا ماننــد انســان فکــر کنــد

کشف

کشف

پردازش تصویر و کشف محتوا

کشف یاد میگیرد که مفاهیم مورد نظر انسان را
در میان داده ها پیدا کند. آنقدر آسان که همه میتوانند کشف را آموزش دهند.

الفبا

تبدیل تصویر به نوشته (OCR)

الفبا نوشته‌های فارسی، عربی و انگلیسی را در تصویر اسناد می‌خواند. الفبا ساختار اسناد را هم تحلیل می‌کند و با قلم‌های مختلف آشناست.

الفبا
حرف

حرف

تبدیل گفتار به متن

حرف با استفاده از هزاران ساعت گفتار با صدای افراد مختلف، زبان فارسی را یادگرفته است. و میتواند متن صحبت ها را بنویسد.

هضم

تحلیل متن های فارسی

هضم متون فارسی را تمیز و مرتب می کند. همچنین توانایی تقطیع جمله‌‌ها و واژه‌ها،
ریشه‌یابی واژه‌ها، تحلیل صرفی و تجزیه نحوی جمله ها را نیز دارد.

 هضم
مشتریان ما