محصولات
سایت روشن - هوش مصنوعیانسان به توان ماشیـن
ریپلایریپلای، با هوش مصنوعی به سوالات کاربران پاسخ می‌دهد
الفباالفبا، تصویر اسناد را به نوشته‌های قابل جستجو تبدیل می‌کند
حرفحرف، گفتار را به متن قابل جستجو و ویرایش تبدیل می‌کند
کشــفکشف، مفاهیم را در میان تصاویر و متن‌ها پیدا می‌کند
هضمهضم، متن فارسی را تمیز و مرتب می‌کند
کسب اعتماد بهتــرین‌ها
شرکت دانـش بنیـــان راهکــار پـــردازش ژرف